Rekrutacja

REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2014/2015


Przedszkole ogłasza nabór dzieci na nowy rok szkolny 2014/2015 zgodnie
z nowymi zasadami , które określa:
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2014 r. poz.7)

 

 • KRYTERIA NABORU DO PRZEDSZKOLA:
  W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na obszarze danej gminy.
 • Tylko w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek, niż miejsc w przedszkolu (innej formie wychowania przedszkolnego) przeprowadza się procedurę rekrutacyjną.

 

I ETAP REKRUTACJI
W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria te mają jednakową wartość!

 

II ETAP REKRUTACJI
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

 

W drugim etapie są brane pod uwagę:
kryteria określone przez organ prowadzący w uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych

 

Termin składania wniosków – od.01.03.2014 r.do 31.03.2014 r.
Postępowanie uzupełniające – od.01.06.2014 r. do 10.06.2014 r.

 

Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.

 

 1. termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
  do 22.04 do godz. 15.00
  w postępowaniu uzupełniającym:
  do 30.06 do godz. 15.00
 2. termin potwierdzenia przez kandydata woli przyjęcia:
  od 23.04. do 30.04 do godz. 15.00
 3. termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
  od 1.07. do 4.07 do godz. 15.00
  w postępowaniu uzupełniającym:
  do 10.07.do godz. 15.00

 

 

Nasze przedszkole otrzymało 2 oczyszczacze powietrza ze Środków Województwa Śląskiego w ramach udziału placówki w kampanii edukacyjno-informacyjnej pod nazwą "Mogę! Zatrzymać Smog - Przedszkolaku złap oddech" współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. logotypy kampanii 'Mogę! Zatrzymać Smog - Przedszkolaku złap oddech'
zamknij