Deklaracja dostępności

Publiczne Przedszkole nr 2 w Rydułtowach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Publicznego Przedszkola nr 2 w Rydułtowach zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Publicznego Przedszkola nr 2 w Rydułtowach


Data publikacji strony internetowej: 2014-06-15

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-11-17


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
 • Mogą istnieć podstrony serwisu o takich samych tytułach.

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.


Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Możliwość zmiany sposobu wyświetlania na wersję o zwiększonym kontraście.
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 • Widoczny fokus.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-17.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Weronika Mosz, adres poczty elektronicznej pp2.rydultowy@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 457 83 79. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Aby dostać się do budynku przedszkola od ulicy Raciborskiej należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie. Klamka na wysokości ok. 1,0m. Przejście do drzwi głównych po terenie płaskim bez przeszkód i barier. Boczne wejścia do budynku przeznaczone są dla personelu i wymagają pokonania sześciu stopni. Bezpośrednio z sal dydaktycznych prowadzą dwa wyjścia na zewnątrz, aby zejść na plac zabaw trzeba pokonać 6 stopni.

2. Przy wejściu głównym znajduje się domofon i dzwonek na wysokości 1,5m.

3. Za drzwiami głównymi znajduje się przedsionek, budynek nie posiada recepcji. Brak informacji wizualnej, dotykowej i głosowej. Nie ma możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym. Brak informacji dla osób niewidomych w postaci tabliczek z informacjami w alfabecie Braille’a. Brak pętli indukcyjnych.

4. Budynek przedszkola jest dwukondygnacyjny: sale dydaktyczne znajdują się na parterze i na piętrze. W budynku nie ma windy. Na piętro prowadzą schody – stopnie z noskami. Brak innych dodatkowych urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych na piętro.

5. Brak sanitariatów dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

6. Wszystkie drzwi zewnętrzne i wewnętrzne posiadają wymaganą szerokość min. 90cm. Wszystkie progi o wysokości max 2,0cm.

7.Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po wcześniejszym poinformowaniu o tym dyrektora przedszkola.

8. Budynek nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

9. Przedszkole nie dysponuje miejscem parkingowym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych.

Przedszkole nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych i nie dysponuje udogodnieniami dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Nasze przedszkole otrzymało 2 oczyszczacze powietrza ze Środków Województwa Śląskiego w ramach udziału placówki w kampanii edukacyjno-informacyjnej pod nazwą "Mogę! Zatrzymać Smog - Przedszkolaku złap oddech" współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. logotypy kampanii 'Mogę! Zatrzymać Smog - Przedszkolaku złap oddech'